Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων της επιχείρησης, η απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους και η ενδυνάμωσή τους ώστε να μπορούν από μόνοι τους και σε ομάδες να υποστηρίζουν με τρόπο υπεύθυνο  τη μεθοδική επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Στρατηγικής της επιχείρησης.

Οι ειδικές δράσεις της αναπτυξιακής καθοδήγησης ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχει αναπτύξει η ΒΒΒ, έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσουν και διευκολύνουν την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη αυτών των ατόμων, που αναμένεται να προέλθει από την βελτίωση της παραγωγικότητας και της εργασιακής τους απόδοσης, καθώς και από την ψυχοσυναισθηματική τους ικανοποίηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι έμπειροι Προπονητές (Coaches) της ΒΒΒ, στην προσπάθειά τους να τονώσουν το ηθικό των Προπονούμενων (Coachees), τους βοηθούν να ανακαλύψουν βαθιά μέσα τους τις εκπληκτικές τους ικανότητες. Μεταξύ άλλων, αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από διαλογική συζήτηση και από την χρήση ισχυρών ανοικτών ερωτήσεων, την ανάθεση εργασιών (assignments) που αφορούν στην καθημερινή τους ενασχόληση (επαγγελματική και μη), οι οποίες μπορεί να λάβουν τη μορφή «νοητικών πειραμάτων», ή «πειραμάτων πεδίου», που διεθνώς χαρακτηρίζονται ως πρωτοποριακές δράσεις και οι οποίες οδηγούν πέρα από την βιωματική μάθηση και στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση τόσο των επαγγελματικών, όσο και των προσωπικών προκλήσεων των προπονούμενων.

Οι Προπονητές της ΒΒΒ έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων και εύκολα μπορούν να κατανοήσουν τις τυχόν ατομικές διαφορές που συναντώνται συχνά σε χώρους εργασίας και τις δυναμικές που αναπτύσσονται, τόσο σε επίπεδο ιεραρχίας όσο μεταξύ των συναδέλφων.  Οι περιπτώσεις προσωπικών προσδοκιών και σύγκρουσης συμφερόντων, δεν αποκλείονται. Επίσης, οι έμπειροι Προπονητές της ΒΒΒ έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το στυλ τους ανάλογα και να ανασχεδιάσουν τάχιστα τις ακολουθητέες  στρατηγικές, όπου και όποτε αυτό επιβάλλεται.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία που ακολουθείται είναι η αναγνώριση της κατάστασης και ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι στρατηγικές που θα προταθούν θα βασίζονται στην προσωπικότητα και στις ιδιάζουσες ανάγκες κάθε επιχείρησης-πελάτη και κάθε προπονούμενου στελέχους. Επίσης, όλη η προσέγγιση χαρακτηρίζεται πέρα από τον επαγγελματισμό και από την απόλυτη εχεμύθεια (που κατοχυρώνεται με νομικά). Στη συνέχεια, καταγράφεται με τρόπο επαγγελματικά άμεμπτο και επιστημονικά ορθό, η παρούσα κατάσταση (situation analysis) και διαγιγνώσκεται η ένταση και η προέλευση τόσο της προβληματικής κατάστασης, όσο και των προς επίλυση «θεμάτων» τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τη φάση αυτή, ακολουθεί ο σχεδιασμός και εκπόνηση ενός σαφούς και συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και του στελέχους, σε βάση κερδίζω-κερδίζεις.

Ακολουθητέα μεθοδολογία για το Coaching

Όπως προαναφέραμε, το Coaching είναι ουσιαστικά μια επικοινωνιακή σχέση αμοιβαίας δέσμευσης που έχει ως στόχο να βελτιωθεί η βάση των δεξιοτήτων του προπονούμενου. Οι προπονητές της ΒΒΒ βοηθούν τους προπονούμενους να παρατηρούν και να ερμηνεύουν τον κόσμο, συχνά παρέχοντάς τους νέες προοπτικές και τρόπους να «βλέπουν» τα πράγματα.

Βασική συνιστώσα της μεθοδολογίας που ακολουθούμε είναι η ενδυνάμωση των προπονούμενων, ώστε να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν περισσότερα από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα ότι οι ίδιοι είναι ικανοί να κάνουν. Το Coaching βελτιώνει τις ικανότητες των στελεχών της επιχείρησης, καθώς και την ικανότητά τους να συμβάλουν στην ολιστική επιτυχία του οργανισμού στον οποίον ανήκουν και απασχολούνται.

Ακολουθητέα μεθοδολογία για το Mentoring

Οι έμπειροι συνεργάτες – Μέντορες της ΒΒΒ ακολουθούν μια διαδικασία «γαλούχησης» που προωθεί την αυτο-πραγμάτωση του καθοδηγούμενου στελέχους της επιχείρησης – πελάτη μας. Οι Μέντορες παρέχουν υποστηρικτικές μακροχρόνιες one-on-one σχέσεις μάθησης με τους «πελάτες» μας. Οι Μέντορες της ΒΒΒ λειτουργούν ως πρότυπα, και μοιράζονται τη σοφία που αποκτήθηκε από την προσωπική διαδρομή τους κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, βοηθώντας, εμπνέοντας και καθοδηγώντας τους «μαθητές» τους.