Ανάλυση των χρηματοοικονομικών – λογιστικών καταστάσεων μέσω των Δεικτών, με τρόπο που να επιτρέπει α) τον προσδιορισμό της μεγίστης απόδοσης και της ικανοποιητικής ρευστότητας, β) την πρόβλεψη των απαιτουμένων κεφαλαίων και την χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησης για ανάπτυξη, γ) παροχή πληροφοριών για τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων, τη χρήση τους και την εξέλιξη των ταμειακών ροών (cash flow), δ) τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου.
Διασφάλιση των απαραίτητων εργαλείων αναγκαίων στη χάραξη Στρατηγικής για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (στις Πωλήσεις, στις Επενδύσεις, στην Αύξηση της παραγωγικότητας, στην Εξυπηρέτηση χρέους κοκ).

Συμφωνία πλάνου για την επίτευξη ενός ολιστικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για λήψη αποφάσεων στη Διαχείριση Κεφαλαίων, ρευστών, διαθεσίμων, πιστώσεων, αποθεμάτων, χρηματοδοτήσεων, κερδών, κλπ.

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

Στηρίζουμε μελετητικά και συμβουλευτικά τους Πελάτες μας προκειμένου αυτοί να υποβάλουν προτάσεις στις αρμόδιες Αρχές για υπαγωγή των Επενδυτικών τους Σχεδίων σε χρηματοδότηση (επιχορήγηση)  από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους, όπως ενδεικτικά:

  • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
    • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΙΙ 2007-2013
    • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
    • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση