Μερικές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι: Ανάπτυξη και σχεδιασμός στρατηγικής, παροχή συμβουλών και αναπτυξιακή καθοδήγηση ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων σε στρατηγικής υφής θέματα (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων και της επιλογής της άριστης κατά περίπτωση ακολουθητέας στρατηγικής), διαμόρφωση στρατηγικής και κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ (συμβατικού και αντάρτικου), κατάστρωση σχεδίων πωλήσεων, ανάπτυξη και υποστήριξη των δικτύων (ίδια καταστήματα καθώς και σημεία πώλησης δικαιοπαρόχων), εφαρμογή προσεγγίσεων «new age» και «integrated marketing», ανάπτυξη μοντέλων καινοτομίας και δημιουργικής, ανάπτυξη ηγεσίας και διαχείρισης αλλαγών, προγράμματα αναμηχάνευσης επιχειρησιακών λειτουργιών, executive coaching και mentoring, εκπαιδεύσεις και αναπτυξιακή καθοδήγηση πωλητών, διοργάνωση εταιρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας (workshops, βιωματικές εκπαιδεύσεις, executive training), παροχή συμβουλών σε θέματα αποθήκευσης και επεξεργασίας βάσεων δεδομένων για πελάτες (συστήματα Customer Relations Management), και τέλος, εκδόσεις στα ελληνικά εξειδικευμένων συγγραμμάτων σχετικών με το Μάνατζμεντ, τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, σε συνεργασία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους.

Αναλυτική Παρουσίαση Προσφερόμενων Υπηρεσιών

Η στόχευση των προσφερομένων υπηρεσιών της ΒΒΒ προς τις Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις είναι:

α) Ο ακριβής προσδιορισμός των δομικών συστατικών της Στρατηγικής και η σύνδεσή της με τους Ανθρώπινους Πόρους και τις δομές λειτουργίας της επιχείρησης του Πελάτη μας.

β) Η επίτευξη του συγχρονισμού των στόχων των αλληλοεξαρτημένων μερών της επιχείρησης με εστίαση στο να κερδίζει η επιχείρηση του Πελάτη μας χρήματα τώρα και μελλοντικά.

γ) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης του Πελάτη μας μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας εστιασμένα σε πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις και όχι σε θεωρητικά σχήματα και μοντέλα.

Τα παραπάνω καλούνται να τα υλοποιήσουν ο ιδρυτής και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΒΒΒ (έλληνες και ξένοι) που δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία και για πολλά χρόνια στις περιοχές αυτές. Οι προτεινόμενες λύσεις είναι για κάθε επιχείρηση και περίπτωση μοναδικές και ο σχεδιασμός του πλάνου δράσης είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης διάγνωσης των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης – πελάτη.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

Show All
Εκπαίδευση
Έρευνα
Συμβουλευτική
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Χρηματοδότηση