Καθορισμός του «βηματισμού» για τα επόμενα 3 χρόνια | Ανάδειξη των αδυναμιών | Στήριξη των δυνατών σημείων | Εκμετάλλευση των ευκαιριών | Αντιμετώπιση και παράκαμψη των απειλών από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση | Οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της Διοίκησης σε στόχους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους | Επίτευξη των στοχευόμενων και ποσοτικά μετρήσιμων αποτελεσμάτων κέρδους μέσα από τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη.

2.  Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing και Πωλήσεων (Marketing & Sales Plan).

Συγχρονισμός όλων των  Διευθύνσεων και Τμημάτων  της επιχείρησης που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με τα προϊόντα και τον πελάτη-χρήστη-καταναλωτή | Οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της ομάδας πωλήσεων συνδέοντας την με τα εργαλεία του Marketing (τιμή – προώθηση – διαφήμιση – δίκτυο – διανομή, κοκ) | Καθορισμός σαφών στόχων και προτεραιοτήτων με το κατάλληλο μίγμα για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων κέρδους μέσα από τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη.