Βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσα από κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης και καινοτόμων προγραμμάτων δια βίου κατάρτισης, εργαστηριακών σεμιναρίων  επιμόρφωσης, καθώς και δημιουργικών βιωματικών εκπαιδεύσεων. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, η μεγάλη πρακτική εμπειρία και η άρτια θεωρητική εξειδίκευση των εκπαιδευτών της ΒΒΒ αναδεικνύουν τις δεξιότητες, επαυξάνουν την παραγωγικότητα και την απόδοση και εξαλείφουν το συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Οι προτεινόμενες λύσεις είναι για κάθε επιχείρηση και περίπτωση μοναδικές, ενώ ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αποτέλεσμα μιας εμπεριστατωμένης διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης του Πελάτη μας.

Ένας από τους παράπλευρους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μας αναθέτουν οι πελάτες μας είναι να συμβάλουμε ως ανάδοχοι στο να μπορέσει η επιχείρηση – πελάτης να γίνει ένας «Οργανισμός που Μαθαίνει» σε συνεχή βάση. Οι οργανισμοί που μαθαίνουν εξελίσσονται συνεχώς και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους μέσω εφαρμογής νέων και καινοτόμων εκπαιδεύσεων, καθώς και μεταλαμπάδευσης γνώσεων και εμπειριών. Οι οργανισμοί που μαθαίνουν έχουν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα όχι μόνο να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά και να τις προλαβαίνουν. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των οργανισμών που μαθαίνουν, είναι: η προώθηση της εκμάθησης, η δυνατότητα να μαθαίνουμε από την εμπειρία, η αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων και της πολυμορφίας, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της δια βίου μάθησης στις πρακτικές διαχείρισης και άσκησης μάνατζμεντ, η συνειδητοποίηση ότι μαθαίνουμε για να είμαστε χρήσιμοι στους εαυτούς μας, στην επιχείρηση, μα κατά κύριο λόγο σους πελάτες μας.

Η γνώση μπορεί να μοιραστεί, αλλά δεν είναι ένας ανανεώσιμος πόρος. Η μεταφορά της γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των στελεχών είναι μία πράξη που συμβαίνει εκείνη τη φορά, ενώ η παροχή στα στελέχη των κατάλληλων εργαλείων που θα τα βοηθήσουν να δημιουργήσουν μια συνεχή ροή γνώσης στους οργανισμούς τους είναι μια βιώσιμη προσέγγιση που βελτιώνει την ικανότητά τους στο διηνεκές. Ως εκ τούτου, το να «βομβαρδίζουμε» με γνώση τους εκπαιδευόμενους, πιστεύουμε ότι δεν είναι η πρέπουσα μεθοδολογία, και δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να βελτιώσουν τη ροή της γνώσης στους οργανισμούς τους. Στην ουσία, η ανάπτυξη των στελεχών εξελίσσεται πλέον προς μια εστίαση, σε αυτή του «πώς να μαθαίνουν» και όχι «τι να μάθουν», και σε αυτό βοηθά τα μέγιστα η υλοποίηση work-based projects που σχεδιάζουν οι εκπαιδευτές μας, καθώς και του coaching, (αναπτυξιακή καθοδήγηση), ενέργειες τις οποίες θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας.

Οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν και να επικοινωνούν τα επιχειρησιακά στρατηγικά προγράμματα, ευθυγραμμίζοντας τους ανθρώπους, διαδικασίες και συστήματα γύρω από κάθε πρόγραμμα και να εξασφαλίζουν  ότι η έκβαση στηρίζει την βιωσιμότητα του Οργανισμού και το τι προστιθέμενη αξία έχει αυτός να δώσει στην αγορά. Οι δεξιότητες αυτές δεν διδάσκονται σε ένα απόγευμα, και δεν αποκτώνται χωρίς συνειδητή, επίπονη και μεγάλη εστιασμένη προσπάθεια. Ένα είναι το σίγουρο. Ότι προκειμένου να υποστηριχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκπαιδευόμενοι,  αυτοί θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με διάφορες μεθοδολογίες μάθησης.

Μεθοδολογία για Action Learning

Ο γκουρού του Μάνατζμεντ Henry Mintzberg έχει τονίσει ότι, «Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μάνατζερ μέσα σε μια τάξη». Η εμπειρία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του Μάνατζμεντ, η οποία δεν μπορεί να διδαχθεί με επιστημονικό τρόπο και μόνο (Mintzberg, Henry, «Third-Generation Management Development, Training and Development, American Society for Training and Development, 2004). Η μεθοδολογία του Action Learning έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στους οργανισμούς που εργάζονται.

Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο για τη συγκέντρωση στελεχών από διάφορες Διευθύνσεις και Τμήματα, από τις διάφορες περιοχές της χώρας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή σε περίπτωση πολυεθνικής παρουσίας και από άλλες χώρες, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να μάθουν και από τις προκλήσεις που οι συνάδελφοί τους αντιμετωπίζουν. Αυτό με τη σειρά του, παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς των δεξιοτήτων, και προωθεί την οριζόντια διακυβέρνηση. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της μεθοδολογίας του Action Learning είναι ότι εστιάζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας να γίνονται οι κατάλληλες και σχετικές ερωτήσεις, αντί να δίδονται απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση με προκαθορισμένες απαντήσεις κλισέ.

Οι ενήλικες άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων που δεν επιδέχονται «μιας» προκαθορισμένης απάντησης, αλλά όταν είναι αναγκασμένοι να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους προκειμένου να εξεύρουν λύση ή λύσεις σε ένα πρόβλημα. Επιπλέον, όσο πιο σε πιο υψηλά ιεραρχικά κλιμάκια του τομέα πηγαίνουμε, τόσο λιγότερο «λύσεις βιβλίου» υπάρχουν διαθέσιμες, δεδομένου ότι υπάρχει αξιοσημείωτη στροφή, μακριά από τους κανόνες και τους κανονισμούς, και πολλές φορές οι αποφάσεις λαμβάνονται με επίκεντρο τις αξίες, την ηθική και την κρίση. Συνεπώς, η προσφυγή στην εκπαιδευτική μεθοδολογία τύπου Action Learning είναι επωφελής για τα στελέχη, δεδομένου ότι ενσωματώνουν όχι μόνο τις διάφορες μεθοδολογίες μάθησης, αλλά επωφελούνται από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και με διαφορετικές προσεγγίσεις και προοπτικές.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Μάθησης και Κατάρτισης

Στην ΒΒΒ συνήθως χρησιμοποιήσουμε το Μοντέλο του Don Kirkpatrick που αναφέρεται στα τέσσερα επίπεδα μάθησης και αξιολόγησης σαν εργαλείο – οδηγό της Αξιολόγησης των Προγραμμάτων που υλοποιούμε. Αυτό γίνεται με τη χρήση συνήθως των τεχνικών που αναφέρονται στο Επίπεδο 1. Η προσέγγιση αυτή έχει γίνει πλέον αναμφισβήτητα στις μέρες μας η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη και το δημοφιλές μοντέλο του των τεσσάρων επιπέδων για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και της μάθησης θεωρείται σαν το πρότυπο μοντέλο αξιολόγησης διεθνώς για την αξιολόγηση σε τμήματα Ανθρώπινων Πόρων και Εκπαίδευσης.

Τα τέσσερα επίπεδα του μοντέλου αξιολόγησης Kirkpatrick ουσιαστικά μετρούν:

  • την αντίδραση των εκπαιδευομένων – τι πιστεύουν και τι αισθάνονται για την εκπαίδευση που έλαβαν.
  • την μάθηση – την προκύπτουσα αύξηση στη γνώση ή στην ικανότητα.
  • την συμπεριφορά – την έκταση της βελτίωσης της συμπεριφοράς και της βελτίωσης των δεξιοτήτων και την πρακτική τους εφαρμογή.
  • τα αποτελέσματα – οι επιπτώσεις στο επιχειρηματικό ή το γενικότερο περιβάλλον που προκύπτουν από τις επιδόσεις του καταρτιζόμενου.

Βέβαια, στη περίπτωση που η επιχείρηση – πελάτης θελήσει να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση, είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε την προτεινόμενη μεθοδολογία και να την ενσωματώσουμε ως τεχνική στα παραδοτέα που θα μας ζητηθούν κατά περίπτωση.

Αποτίμηση Εμπορικής Επωνυμίας (Brand evaluation).

Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας ως κεφάλαιο – πόρος υλικός ή άυλος, της επωνυμίας της επιχείρησης και της μπράντας της, όπως την αντιλαμβάνεται: α) ο χρήστης – καταναλωτής, αναδείχνοντας τη διαφορετικότητα στο περιβάλλον του ανταγωνισμού, β) η ίδια η επιχείρηση ως παράγοντας διαμόρφωσης της Ζήτησης και ως αποτέλεσμα των ενεργειών – δράσεων της Στρατηγικής του Marketing.

Λειτουργία Ανασχεδιασμού των Διεργασιών και Επιχειρησιακή Αναμηχάνευση (Re-engineering).

Δομικός επιχειρησιακός ανασχεδιασμός και επιχειρησιακή αναμηχάνευση με τρόπο που να επιτρέπει τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης με το μικρότερο δυνατό κόστος ώστε να αποφευχθούν τα στοχευόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα σε τομείς όπως: ανθρώπινο δυναμικό, δίκτυο πωλήσεων-διανομή, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, λειτουργίες διοίκησης, κοκ.

Συνεχής Συμβουλευτική Υποστήριξη (Interim Management).

Παρουσία, για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, Συμβούλου ή ομάδας Συμβούλων με αποδεδειγμένες δεξιότητες και ειδίκευση στην επιχείρηση του Πελάτη, για τον επί τόπου σχεδιασμό και υλοποίηση κάθε Σχεδίου Στρατηγικής (Επιχειρησιακού, Marketing και Πωλήσεων, Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικών και Αναδιοργάνωσης), που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση. Αυτό επιτελείται με την επιτόπια υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης και των επί μέρους Γενικών Διευθύνσεων, (όπως, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.), με σκοπό την αντιμετώπιση, ελαχιστοποίηση και εξαφάνιση των Εσωτερικών ή/και Εξωτερικών Απειλών που εμποδίζουν την επίτευξη των στοχευόμενων μετρήσιμων αποτελεσμάτων.